Innovator IBD 50 ETF, FFTY

FFTY None 1.81% 3.8v -5d None 37.1k -12.83% 2021-02-27 01:00:00.002000
None